dilluns, 20 de maig del 2019

Roda de premsa. 16.05.19

Eivissa, 16 de maig de 2019

L'Associació Professional de Docents d'Eivissa
(APDE) i la Federació d'Associacions de
Familíes d'Eivissa (FAPA) realitzen la sol·licitud per la creació de la Direcció General
d’Educació d’Eivissa

Justificació:
Les peculiaritats de la vida en un arxipèlag són evidents. Més quan la insularitat es veu afectada per
no poder exercir la presa de decisions directa sobre els assumptes que pertanyen al teu àmbit
territorial. La situació d’Eivissa és aquesta. Des de la assumpció de les en competències en educació,
totes les responsabilitats s’han centralitzat a Mallorca, fet que ha suposat no pocs problemes per la
nostra illa. Tal i com hem vingut denunciat els darrers anys, els problemes ocasionats per dèficits
històrics en la manca d’inversió a la nostra illa són gairebé estructurals. Això provoca que
s'arrosseguin problemes que d ificulten enormement avançar cap a una educació del S.XXI. La falta
de competències i de poder decisori fa que s’estiguin enquistant situacions molt preocupants i que
des de Mallorca es faci poc per solucionar les. Podríem, a tall d’exemple, nomenar els en ormes
problemes d’infraestructures que tenim, la falta de planificació en la construcció de nous centres ben
necessaris, l’escassa comprensió de situacions pròpies en la distribució de la quota de professorat, les
decisions no consensuades amb la comunitat educativa de l’illa (Dotació d’administratius als centres
de primària, Centre d’Educació Especial de Sant Josep, Junta de Personal Docents no Universitari
per illes, etc.), el transport escolar en situacions d’escolarització no obligatòria (tot i sabent d e les
característiques urbanístiques especials de la nostra illa), la falta d'adaptació de les beques de
menjador a les situacions laborals de l’illa, algunes formacions permanent del professorat
inadequades, altres que no s’ofereixen en igualtat de condic ions pels nostres docents, el greuge
comparatiu en l’arribada de substitucions als centres, l’especial condició de l’illa respecte
l’escolarització d’alumnat nouvingut i les dificultats que això provoca en els centres, i, en definitiva,
la dificultat de tractar en primera persona i sense intermediaris totes aquelles situacions que afecten a
la nostra educació, ja siga a nivell de centres, com de docents, com de famílies.

Per aquesta raó,
Sol·licitam formalment que la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
crei la Direcció General d’Educació d’Eivissa que pugui pal·liar totes aquestes problemàtiques que
ens sorgeixen per ser, simplement, una illa. Aquesta DG ha d’estar dotada d’un pressupost específic
i d’uns professionals que puguin desenvolupar les funcions de la mateixa.
Sense voler substituir responsabilitats, fem una proposta de funcions, basade en les funcions que ara
mateix estan repartides entre les diferents Direccions Generals de la Conselleria.

Funcions de la DG:
• Coordinació administrativa (el que es fa actualment).
• Planificació educativa.
• Elaboració del Pla d’infraestructures i proposta d’amplicacions de centres, renovació o obres
de reparació dels mateixos.
• Escolarització.
• Priorització per l’assumpció per part de la Conselleria d’Educació dels centres del 1r cicle de
l’etapa d’infantil (0-3 anys).
• Ordenació dels cicles de Formació Professional de l’illa.
• Relació entre la FP i les empreses de l’illa per la realització de les pràctiques.
• Facilitació dels centres i la distribució d’aquests quant als ensenyaments de règim especial.
• Gestió de les substitucions, o al menys, coordinació d’aquest procés a l’àmbit d’Eivissa.
• Presa de decisions quant al model de Formació Permanent del Professorat. Adaptació de les
formacions a la necessitat de l’illa. Coordinació amb el CEP d’Eivissa.
• Major presència en la decisió de les quotes de professorat als centres educatius. Que les
peculiaritats de l’illa es tinguin en compte per aquestes quotes i el seu funcionament.
• Major presència en les decisions que afectin a la Seu Universitària d’Eivissa (manca de
docents, major presència d’aquests de forma presencial, foment de la recerca educativa a l’illa
en matèria d’educació).
• Incitar la participació de les famílies i sobretot, afavorir aquesta. Creació d’una Mesa de
Famílies pròpia a l’illa d’Eivissa, per l’anàlisi dels problemes a resoldre propis de l’illa.
• Assumir les dinàmiques en relació a una possible Mesa de Docents o Consell Sectorial
d’Educació amb les associacions de docents de l’illa.
• Afavorir el moviment associatiu de l’alumnat i promoure’l.
• Assumir les funcions del Consell Insular d’Eivissa en matèria d’educació o fer les passes
normatives perquè això succeeixi.
• Coordinar els serveis i les activitats complementàries.
• Adaptar a les situacions pròpies de l’illa les diferents vicissituds que apareixen en el procés
de dotació de beques de menjador.
• Coordinació de les diferents ajudes dels diferents Ajuntaments quant als ajuts per material
didàctic i llibres de text.
• Iniciar estratègies i dotar als centres de professionals per la correcta acollida de l’alumnat
nouvingut.
• Coordinar els aspectes relacionats amb una correcta implementació d’una educació inclusiva.
• Coordinació i presa de decisions amb l’Inspecció d’Educació (DIE) amb tots aquells temes
relacionats amb la nostra illa.
• Avaluació, conjuntament amb els centres i la IE, del sistema educatiu a l’illa d’Eivissa.
• I totes aquelles que siguin susceptibles de ser assumides per aquesta DG i que vagin en relació
amb els temes educatius d’especial rellevància per Eivissa.