dimarts, 26 de novembre del 2013

Jornada reivindicativa 28N

El proper dijous 28 de novembre, la federació d´APAS, amb el suport de la CPP, convidem a pares, alumnes i docents a una “tancada als centres”. La data d’aquesta nova jornada de protesta és el dia en que està previst que al Congrés de Diputats de Madrid s’aprovi la LOMQE. A més, també hi haurà tancades semblants a centres escolars de Mallorca, on des de l’any passat ja se n’han fet d’altres per denunciar la irresponsabilitat i immobilisme del Govern Autonòmic en termes educatius.
Les tancades són una activitat de proposta que impliquen a tota la comunitat educativa, i cada centre pot triar com desenvolupar-la. Hi ha  moltes possibilitats: xerrades informatives sobre la LOMQE, el.laboració amb les famílies de plafons o cartells informatius, sopar conjunt entre mestres i famílies... L’any passat, en alguns instituts de Mallorca, fins i tot alguns alumnes i professors passaren la nit al centre. La intenció és reivindicar l’escola com a espai de convivència i de diàleg, dos conceptes que ni el Govern de Madrid ni l’Autonòmic semblen entendre. I els seus objectius són exigir la represa de les negociacions i que la Conselleria hi acudeixi amb vertadera voluntat de negociar. Exigència que inclou també per enèsima vegada, que una representació dels APAS pugui assistir a aquestes negociacions en qualitat d’observadors, de manera que es garanteixi la seva transparència. Els pares i mares han de poder saber de primera mà què s’hi diu, què s’hi proposa, i quines són les posicions de cada part, i de cap manera tolerarem que es repeteixi la pantomima que el secretari Estarellas  i la consellera Camps varen escenificar el passat mes d’octubre.

Les entitats convocades de la tancada són les AMIPAS dels centres de Balears i ja s’estan gestionant els permisos que ha de donar cada equip directiu.Un exemple d´activitat a la nostra illa:

A l´IES Algarb, l´AMIPA del centre proposa penjar una tela verda llarga durat tota la jornada de dijous, amb un text-denuncia valorant l’actuació de la Conselleria amb un 0. Es permetran signatures d’adhesió al missatge. Cap a les 20.30 hores es farà una concentració mostrant la tela i amb cada un dels presents alçant un “0”.


Us animem a impulsar les activitats que cregueu més convenients per al vostre centre.

__________________________________________________________________


Jornada reivindicativa 28N
El próximo jueves 28 de noviembre, FAPA Eivissa, con el apoyo de la CPP, invitamos a padres, alumnos y docentes a una “tancada als centres”. La fecha de esta nueva jornada de protesta es el día en que está previsto que al Congreso de Diputados de Madrid se apruebe la LOMCE. Además, también habrá encierros parecidos en centros escolares de Mallorca, donde desde el año pasado ya se han hecho otros para denunciar la irresponsabilidad e inmovilismo del Gobierno Autonómico en términos educativos.Los encierros son una actividad de propuesta que implican a toda la comunidad educativa, y cada centro puede elegir cómo desarrollarla. Hay muchas posibilidades: charlas informativas sobre la LOMCE, elaboración con las familias de plafones o carteles informativos, cena conjunta entre maestros y familias... El año pasado, en algunos institutos de Mallorca, incluso algunos alumnos y profesores pasaron la noche en el centro. La intención es reivindicar la escuela como espacio de convivencia y de diálogo, dos conceptos que ni el Gobierno de Madrid ni el Autonómico parecen entender. Y sus objetivos son exigir la reanudación de las negociaciones y que la Conselleria acuda con verdadera voluntad de negociar. Exigencia que incluye también por enésima vez, que una representación de las APAS pueda asistir a estas negociaciones en calidad de observadores, de forma que se garantice su transparencia. Los padres y madres tienen que poder saber de primera mano qué se dice, qué se propone, y cuáles son las posiciones de cada parte, y de ninguna forma toleraremos que se repita la pantomima que el secretario Estarellas y la consellera Camps escenificaron el pasado mes de octubre.Las entidades convocadas del encierro son las AMYPAS de los centros de Baleares y ya se están gestionando los permisos que tiene que dar cada equipo directivo.Un ejemplo de actividad en nuestra isla:

En el IES Algarb, la AMYPA del centro propone colgar una tela verde larga durante toda la jornada del jueves, con un texto-denuncia valorando la actuación de la Conselleria con un 0. Se permitirán firmas de adhesión al mensaje. Hacia las 20.30 horas se hará una concentración mostrando la tela y con cada uno de los presentes levantando un “0”.Os animamos a impulsar las actividades que creáis más convenientes para vuestro centro.
 

dimarts, 19 de novembre del 2013

Docents d’Eivissa i la FAPA critiquen Educació per convocar les beques de menjador al final del curs escolar 

http://www.noudiari.es/2013/11/docents-deivissa-la-fapa-critiquen-educacio-per-convocar-les-beques-de-menjador-al-final-del-curs-escolar/

________________________________________________________________________________El pasado sábado, 16 de noviembre, tuvo lugar una reunión de los docentes con FAPA Eivissa. En ella se trataron diversos temas entre los que se encontraba cómo enfocar las reivindicaciones comunes y cómo reiniciar las negociaciones.

FAPA Eivissa consideraba indispensable retomar las negociaciones con urgencia y no demorar más esta situación. A esta demanda, los docentes respondían que para ellos, este estado, también les resultaba insostenible y que harán todo lo posible para solicitar volver a sentar a todas las parte en la mesa de negociaciones para llegar a su fin.

En esta reunión también se habló de las diversas solicitudes de FAPA Eivissa para asistir como observadores en el proceso de negociación y se concluyo que, para que su presencia fuese tomada como de observadores independientes y no vinculados a ninguna de las partes, la invitación a ésta debía de ser por parte de la Conselleria. Para dar apoyo a esta petición, la Asamblea de Docentes de las islas se comprometió a hacer un escrito en el cual se solicitase a la Conselleria la presencia de los padres como observadores.

Otro de los acuerdos fue redactar una nota de prensa conjunta a raíz de las noticias recientes de suspensión de becas. Finalmente no se ha producido la suspensión, decisión que FAPA Eivissa valora muy positivamente, pero no estamos de acuerdo en que se paguen a posteriori, ya que consideramos que las necesidades hay que cubrirlas en el momento en que son solicitadas y no con un curso de retraso, y no nos parece suficiente el aumento en la cuantía de éstas ya que la cifra no se iguala a la de los presupuestos anteriores al inicio de los recortes.

__________________________________________________________________________________

Dissabte passat, 16 de novembre, va tenir lloc una reunió dels docents amb FAPA Eivissa. En ella es van tractar diversos temes entre els quals es trobava com enfocar les reivindicacions comuns i com reiniciar les negociacions.

FAPA Eivissa considerava indispensable reprendre les negociacions amb urgència i no demorar més aquesta situació. A aquesta demanda, els docents responien que per a ells, aquest estat, també els resultava insostenible i que faran tot lo possible per sol·licitar tornar a asseure a totes les part en la taula de negociacions per arribar a la seva fi.

En aquesta reunió també es va parlar de les diverses sol·licituds de FAPA Eivissa per assistir com a observadors en el procés de negociació i es va concloure que, perquè la seva presència anés presa com d'observadors independents i no vinculats a cap de les parts, la invitació a aquesta devia ser per part de la Conselleria. Per donar suport a aquesta petició, l'Assemblea de Docents de les illes es va comprometre a fer un escrit en el que se sol·licités a la Conselleria la presència dels pares com a observadors.

Un altre dels acords va ser redactar una nota de premsa conjunta arran de les notícies recents de suspensió de beques. Finalment no s'ha produït la suspensió, decisió que FAPA Eivissa valora molt positivament, però no estem d'acord en que es paguin a posteriori, ja que considerem que les necessitats cal cobrir-les en el moment en que són sol·licitades i no amb un curs de retard, i no ens sembla suficient l'augment en la quantia d'aquestes ja que la xifra no s'iguala a la dels pressupostos anteriors a l'inici de les retallades.