divendres, 8 de novembre del 2013

Nota de Premsa: Propostes conjuntes de FAPA Eivissa, FAPA Formentera i Associació de Directors de Secundària.Des de la nostra federació , davant l'absència de progrés en les negociacions entre la Conselleria i els comitès de vaga després de 11 reunions i després d'un llarg període sense que s'hagin reunit les parts de nou , vam prendre la iniciativa d'intentar un acostament a totes les parts involucrades en aquest conflicte a fi de poder dinamitzar les negociacions suspeses , i poder traçar una estratègia que ho permetés . Amb tal fi vam fer arribar una carta a la Conselleria on emplaçàvem el Govern a reprendre la iniciativa i de la mateixa manera ho vam fer saber  l'Assemblea de Docents i  a  les Associacions de directors de Primària i Secundària , ja que, entenem , està en la voluntat de tothom resoldre aquesta qüestió el més aviat possible .


 Davant l' anunci i convocatòria de nous dies de vaga , considerem oportú aportar una sèrie de propostes que permetin apropar postures entres les parts i propiciar un impuls al procés negociador. L'objectiu de les nostres propostes és fer possible que s'arribi a acords concrets que facin possible posar punt final al conflicte educatiu que tan negativament està afectant a tota la nostra comunitat .


Al llarg de totes aquestes jornades de negociacions hem pogut constatar que el TIL i especialment la seva aplicació han suposat un escull que sembla infranquejable per a les parts. Des de la nostra federació i des de les diferents Amipas de l'illa , des d'un principi, ens manifestarem a favor de la introducció de l'ensenyament d'una tercera llengua , que és, segons Conselleria l'esperit del TIL , però expressàrem el nostre rebuig a l'aprovació del mateix mitjançant decret i sense comptar amb el consens de la comunitat educativa , i especialment sense la complicitat dels que l’havien de aplicar: els docents. Així mateix rebutjarem el calendari d'aplicació del mateix , ja que coincidíem amb els docents en què era inviable, per la manca de recursos , manca de preparació del professorat, de l’alumnat  i un llarg etcètera de raons que no repetirem aquí . La realitat ens ha donat la raó i podem constatar que l'aplicació està sent caòtica i l'esperit del TIL ha quedat totalment desvirtuat . El nostre posicionament al respecte en res ha canviat i esperam que la Conselleria rectifiqui els seus plans en aquest sentit el més aviat possible per tal de reconduir la situació.

Fruit de les converses mantingudes amb els diferents col · lectius, i en particular amb les Associacions de directors de primària i secundària de les Pitiüses, hem arribat a la redacció del document que avui presentam on es plasmen les propostes que creiem s'haurien de posar sobre la taula de negociació.


___________________________________Desde nuestra federación, ante la ausencia de progreso en las negociaciones entre la Conselleria y los comités de huelga después de 11 reuniones y después de un largo periodo sin que se hayan reunido las partes de nuevo, tomamos la iniciativa de intentar un acercamiento entre todas las partes involucradas en este conflicto con objetivo de poder dinamizar las negociaciones suspensas, y poder trazar una estrategia que lo permita. Con tal fin hicimos llegar una carta a la Conselleria donde emplazábamos al Gobierno a retomar la iniciativa y del mismo modo lo hicimos saber a la Asamblea de Docentes y a las Asociaciones de directores de Primaria y Secundaria, puesto que, entendemos, está en la voluntad de todo el mundo resolver esta cuestión lo mejor posible.

Ante el anuncio y convocatoria de nuevos días de huelga, consideramos oportuno aportar una serie de propuestas que permitan acercar posturas entras las partes y propiciar un impulso al proceso negociador. El objetivo de nuestras propuestas es hacer posible que se llegue a acuerdos concretos que hagan posible poner punto final al conflicto educativo que tan negativamente está afectando a toda nuestra comunidad.

A lo largo de todas estas jornadas de negociaciones hemos podido constatar que el TIL y especialmente su aplicación, han supuesto un escollo que parece infranqueable para las partes. Desde nuestra federación y desde las diferentes Amipas de la isla, desde un principio, nos manifestaremos a favor de la introducción de la enseñanza de una tercera lengua, que es, según Conselleria el espíritu del TIL, pero expresamos nuestro rechazo a la aprobación del mismo mediante decreto y sin contar con el consenso de la comunidad educativa, y especialmente sin la complicidad de los que lo tenían que aplicar: los docentes. Así mismo rechazaremos el calendario de aplicación de éste, puesto que coincidimos con los docentes en que era inviable, por la carencia de recursos, carencia de preparación del profesorado, del alumnado y un largo etcétera de razones que no repetiremos aquí. La realidad nos ha dado la razón y podemos constatar que la aplicación está siendo caótica y el espíritu del TIL ha quedado totalmente desvirtuado. Nuestro posicionamiento al respeto en nada ha cambiado y esperamos que la Conselleria rectifique sus planes en este sentido lo antes posible para reconducir la situación.

Fruto de las conversaciones mantenidas con los diferentes colectivos, y en particular con las Asociaciones de directores de primaria y secundaria de las Pitiüses, hemos llegado a la redacción del documento que hoy presentamos, donde se plasman las propuestas que creemos se tendrían que poner sobre la mesa de negociación.