dimecres, 6 de novembre del 2013

NOTA DE PREMSA: FAPA Eivissa demana la presencia dels pares i d’un mediador a les negociacionsDes de la nostra Federació hem demanat oficialment en tres ocasions que hagi a la taula de negociació una representació del pares com a observadors. Se’ns ha comunicat, de forma extraoficial, que hi ha un gabinet jurídic que està analitzant com es pot concedir als pares accedir a aquestes. Considerem que s’està trigant molt i ens preguntem si aquest gabinet, que ara triga tant, és el mateix que en un parell d’hores va fer un decret-llei per forçar l’aplicació del Til quan el TSJIB va suspendre cautelarment la seva aplicació.
Volem una representació de les associacions de mares i pares de les illes en el procés de negociació ja que considerem que som un dels col·lectius més afectats en aquest conflicte i que, a dia d’avui, les negociacions es troben molt lluny d’arribar al consens. Aquesta demanda no només és de FAPA Eivissa sinó de tota la comunitat eivissenca en general, com es demostra amb el fet de que s’ha demanat als Consells Escolars tant municipals com a l’insular. No tenim una informació objectiva del procés degut a que les actes de les reunions no es fan publiques, condició que considerem indispensable per garantir la transparència i petició que també hem traslladat a la Conselleria. Fer publiques les actes, una volta firmades per totes les parts implicades, seria una passa endavant a llevar l’obscurantisme que hi ha en aquest procés.
Demanem la necessitat d’un mediador, una figura amb caràcter pedagògic i amb prestigi, que aporti una visió objectiva del conflicte i pugui satisfer a totes les parts i acabar així amb la situació de bloqueig en la que es troben les esmenades negociacions. Si és necessari volem l’ampliació del calendari d’aquestes per concloure amb la major brevetat possible aquesta situació ja molt dilatada en el temps.

Aquestes demandes sorgeixen amb l’objectiu d’afavorir la consecució d’acords que possibilitin la desconvocació de la vaga, ara en suspens, ja que la situació actual està afectant molt negativament a la comunitat educativa i és motiu constant de conflictivitat. I més ara, que els docents anuncien la possibilitat de retornar a fer-la dies alterns. Volem poder tornar a un marc de normalitat per dur endavant el curs sense els problemes que tenim en aquest moment.
Continuem a l’espera, de forma oficial, a les nostres sol·licituds i ens veiem en l’obligació de continuar insistint fins que aquesta arribi o el conflicte conclogui.


_____________________________________________Desde nuestra Federación hemos pedido oficialmente en tres ocasiones que haya en la mesa de negociación una representación de los padres como observadores. Se nos ha comunicado, de forma extraoficial, que hay un gabinete jurídico que está analizando cómo se puede conceder a los padres acceder a estas. Consideramos que se está tardando mucho y nos preguntamos si este gabinete, que ahora tarda tanto, es el mismo que en un par de horas hizo un decreto-ley para forzar la aplicación del TIL cuando el TSJIB suspendió cautelarmente su aplicación.

Queremos una representación de las asociaciones de madres y padres de las islas en el proceso de negociación puesto que consideramos que somos uno de los colectivos más afectados en este conflicto y que, a día de hoy, las negociaciones se encuentran muy lejos de llegar al consenso. Esta demanda no sólo es de FAPA Eivissa sino de toda la comunidad ibicenca en general, como se demuestra con el hecho de la petición en los Consejos Escolares tanto municipales como el insular. No tenemos una información objetiva del proceso debido a que las actas de las reuniones no se hacen públicas, condición que consideramos indispensable para garantizar la transparencia y petición que también hemos trasladado a la Conselleria. Hacer públicas las actas, una vez firmadas por todas las partes implicadas, sería un paso adelante para quitar el oscurantismo que hay en este proceso.

Apelamos a la necesidad de un mediador, una figura con carácter pedagógico y con prestigio, que aporte una visión objetiva del conflicto y pueda satisfacer a todas las partes y acabar así con la situación de bloqueo en la que se encuentran las citadas negociaciones. Si es necesario queremos la ampliación del calendario de éstas para concluir con la mayor brevedad posible esta situación, ya muy dilatada en el tiempo.


Estas demandas surgen con el objetivo de favorecer la consecución de acuerdos que posibiliten la desconvocación de la huelga, ahora en suspenso, puesto que la situación actual está afectando muy negativamente a la comunidad educativa y es motivo constante de conflictividad. Y más ahora, que los docentes anuncian la posibilidad de volver a hacerla días alternos. Queremos poder volver a un marco de normalidad para llevar adelante el curso sin los problemas que tenemos en este momento.

Continuamos a la espera, de forma oficial, a las nuestras solicitudes y nos vemos en la obligación de continuar insistiendo hasta que ésta llegue o el conflicto concluya.