dilluns, 23 de març del 2015

RESUM DELS PRINCIPALS CONTINGUTS DEL DOCUMENT DE PACTE PER L´EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS DE LA PLATAFORMA ILLES PER UN PACTE

Punts basics dins del document

 SOCIETAT

La participació de la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, serveis,

organitzacions, associacions, etc) és un mitja imprescindible per a la millora educativa, creant

centres educatius oberts, dinàmics i de qualitat on tothom té cabuda i participa, tot buscant

l’equitat i la igualtat.

S´han  de formar comunitats d’aprenentatge conjuntament amb els centres educatius, amb

compromís, responsabilitat  i voluntat col·lectius.  Ofertant activitats culturals, educatives i

esportives amb caire pedagògic , als centres als  horaris no lectius.

Els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans, ha d’augmentar i millorar la

seva participació en els centres educatius.

L´Administració ha de dotar de suport econòmic, tècnic si cal,i d’infraestructures a totes les

entitats  que realitzen un treball en el centre educatiu i en la comunitat.

L´Administració garantirà una oferta amplia i flexible de formació professional, adaptada a les

necessitats de la societat i sotmesa  a l’anàlisi constant.

El sector productiu i les famílies serien també agents transformadors, no ja des de fora sinò

des de l’interior del sistema educatiu.

 FAMÍLIES

Participació efectiva de les famílies i de tota la comunitat educativa en els centres escolars

amb relacions i comunicacions directes amb el centre, incentivant les comunitats

d’aprenentatge, facilitant la participació en les dinàmiques escolars i projectes educatius,

assegurant vies i espais per a la participació en la gestió dels centres i en la definició dels

projectes educatius i fomentant la col·laboració en xarxa entre les diferents APIMAS dels

centres per integrar-se a la vida activa del centres escolar i de la comunitat: Consell Escolar,

comissions de feina, plataformes de barri, els consell creats...

L’equip docent ha de facilitar l’establiment de ponts amb les famílies concretant espais de

treball, de col·laboració i de comunicació,  afavorint la conciliació familia-centre.

Les famílies han de respectar, promoure i col·laborar en el desenvolupament del Projecte

Educatiu del centre.

 POLÍTIQUES PÚBLIQUES

La planificació escolar s’ha de plantejar en funció de la demanda i no en funció de l’oferta,

garantint l’existència suficient de centres que responguin a les necessitats d´una educació

obligatòria gratuïta i als desitjos de les famílies.

Ajustament de les ràtios  amb la seva flexibilització a partir de les propostes metodològiques

dels centres i de les noves formes d’organització plasmades  en els seus Projectes dels Centres.

Donant més protagonisme als alumnes en el procés d’aprenentatge.

Es desenvoluparan programes de suport a l’alumnat amb dificultats educatives, millorant el

sistema d’ajudes i beques a l´estudi a més, si s’escau, de les corresponents a menjador i

transport escolar per donar resposta a les necessitats de l’alumnat.

Es garantirà l’existència d’una xarxa integrada de serveis, de professionals i de programes de

suport i de reforç culturals i educatives de l’alumnat i de les famílies.

Promoure l’educació i formació permanent amb Centres Educatius per Adults que responguin

a les necessitats específiques d’aquelles persones que hagin abandonat els estudis de forma

prematura.

Potenciar la cultura de l’avaluació, interna i externa, en els sistema educatiu en tots els

aspectes i nivells. Enfocada a corregir les distorsions, les disfuncions i les mancances de

l’ensenyament en tots els seus components, de una forma formativa.

 POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES

Cada centre escolar elaborarà el seu Projecte Lingüístic de Centre en el marc de la seva

autonomia i en funció de les diferents variables contextuals: llengua de l’alumnat, resultats

avaluacions internes i externes, entorn del centre, etc. Amb l´objectiu d´assolir una

competència similar en les dues llengües oficials en acabar els estudis obligatoris.

Tindrà tractament preferent la llengua pròpia de les Illes Balears, considerant  la situació de la

llengua catalana com a minoritzada i no normalitzada.

S’establirà un model d´ensenyament de llengües estrangeres establint models d´ensenyament,

amb metodologies adequades, basades en criteris científics i que comptin amb els recursos

humans i materials necessaris.

 CENTRES

Els centres han de tenir una autonomia organitzativa per aconseguir l’èxit educatiu per a

tothom dins del marc d´un Projecte Educatiu basat en competències bàsiques. Amb capacitat

de reorganització dels espais, del temps dedicat a cada matèria i de la coordinació  i

organització del professorat.

Els centres han de tenir una autonomia pedagògica depengen  de les característiques del seu

entorn i del currículum bàsic fixat per l´administració educativa, amb metodologies adaptades.

Els centres han de tenir una autonomia de gestió, organització i distribució  del personal,

orientada a garantir el compliment de les seves funcions.

El Projecte Educatiu del Centres serà la màxima expressió de la seva autonomia on es recullirà

l´identitat del centre, els objectius i l´orientació de les activitats.

El Projecte Educatiu s´adaptarà al context de l´entorn social i econòmic del centre, per això, es

crearan espais de reflexió en que participaran el professorat i els diferents agents per definir

els objectius i les millors vies per assolir-los. Aquest serà aprovat pel Consell Escolar del centre

que també s’encarregarà de fer-ne difusió pública.

El Consell Escolar, com a màxim òrgan de representació dels diferents membres de la

comunitat educativa, serà el principal òrgan decisori del centre, amb les famílies com a agents

actius del procés.

 PROFESSORAT

Els docents, les famílies, la universitat, l´Administració educativa i la societat en general han de

treballar per aconseguir la valoració social dels docents i atreure el millor alumnat a la carrera

docent.

S´ha d’aconseguir la no distinció entre mestre/-a i professor/-a i afavorir l’especialització per

etapes, sempre amb estudis encaminats  en coneixements i pedagogia, amb formació didàctica

general i especifica.

L´alumnat universitari realitzarà unes pràctiques socials i/o laborals supervisades per personal

universitari i combinades amb un projecte temàtic concret.

Haurà un període mixt de pràctiques remunerades amb places per plantilles  establert a partir

dels mèrits dels concurrents, amb la finalitat de continuar amb una formació  d´una manera

més real i especifica i avaluar si la persona que està realitzant aquest procés està preparat per

accedir a un lloc docent.

Per a la provisió de places s´haurà de tenir en compte l´autonomia del centre pel que fa a la

possible elecció de professorat específic que pugui desenvolupar determinats projectes de

centres. Tot amb criteris de transparència, d´objectivitat i d´equitat i aprovat per

l´Administració educativa.

El professorat ha de tenir una formació permanent obligatòria amb una oferta lligada a les

necessitats dels centres i als projectes educatius que s´hi desenvolupin. Vinculada a un procés

d´avaluació que demostri que la formació rebuda s´ha aprofitat en la millora dels processos

educatius dels centres.

La carrera docent s´estructurarà en quatre nivells: novell, aprenent, avançat i expert. Cada

categoria durà associada una millora econòmica i social.

Es comptarà amb un sistema d´avaluació obligatòria de la pràctica del professorat i del centre,

de manera interna i externa, i vinculada als projectes de millora.

Els equips directius dels centres no han de deixar de ser docents. Han de tenir menys càrrega

burocràtica i establir clarament les seves responsabilitats i competències amb una

permanència mínima de quatre anys.

Els equips directius han de formar-se, per donar resposta a les necessitats dels centres, en tres

fases: prèvia, inicial i continua. L´Administració garantirà l’accés a aquesta formació.

La selecció de les direccions dels centres seran a través de l’elecció, per part de la comunitat

educativa, d´un projecte de direcció. La composició de la comissió de selecció ha de ser

equilibrada entre els tres sectors de la comunitat educativa: docents, famílies i forces socials-

administració de manera que una no pugui vetar les decisions de les altres dues. Una decisió

transparent, democràtica i amb factors pedagògics.

La tasca directiva també estarà sotmesa a un avaluació on participarà el Consell Escolar i la

inspecció educativa.

___________________________________________________________________________

El Pacte no aporta receptes màgiques, tampoc determina com s´han de fer les classes ni com

ha de ser el currículum. No entra en detalls perquè l´objectiu del pacte és crear condicions per

a avançar, ver un funcionament més democràtic i transparent del sistema educatiu, on els

centres tenguin vertadera autonomia per a decidir i on  s’impulsi la participació de tots els

agents (estudiants, famílies, docents, tercer sector),  amb nous sistemes de selecció i avaluació

més democràtics (no només dels docents, sinó també dels inspectors i els agents de

l´administració) que permetin detectar qui vertaderament  té talent i capacitat  i tallar d’arrel

les temptacions d’amiguisme. Crear les condicions per una nova etapa on les veus dels que

tenen experiència siguin escoltades. Per tant, el Pacte és un punt de partida, no un document

tancat.