divendres, 13 d’agost del 2021

 

AJUTS DE MENJADOR CURS 2021-22


El servei escolar de menjador és enguany, més que mai, una prioritat i per això, són tan necessaris el ajuts de menjador adreçats als alumnes que, per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar, tenguin més dificultats per afrontar el pagament d'aquest servei.

Us passam un resum informatiu de la resolució de la Conselleria d’Educació, però per conèixer tots el detall podeu descarregar-vos el text complet de la convocatòria:

Resolució de la convocatòria d'ajuts de menjador

Annex - Solicitud


BENEFICIARIS

Famílies que, durant el curs escolar 2021-2022, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, en cas que cursin el segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària, o bé en un centre de primer cicle d'educació infantil que formi part de la xarxa d'escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària que hagi signat el conveni pertinent. A més, els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2020-2021

Es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

a) Beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

- Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l'article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem:

- Famílies en condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

- Famílies amb dificultats de desplaçament.

Requisits dels beneficiaris per barem.

 1. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent


 2. Acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d'ingressos en el moment de la sol·licitud:
  - Beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels treballadors autònoms a causa de la COVID-19 .
  - Unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19.

Quantia dels ajuts

 • Segons el tipus de beneficiari i els punts obtinguts la quantia del ajuts seran:

 • Beneficiaris directes: 80% del cost del menú, 880€

 • Beneficiaris segons barem econòmic

 • Beneficiaris per desplaçament:

Presentació de sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s'han de formalitzar mitjançant l'imprès normalitzat que figura en l'annex 2 de la Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). Així mateix, es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu Electrònica de la CAIB.

2. Les sol·licituds s'han de presentar, degudament emplenades, del 6 al 17 de setembre de 2021 als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2021-2022 o a través de la Seu Electrònica de la CAIB, mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s'han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària.

3. En el supòsit d'admissió de sol·licituds d'alumnes d'incorporació tardana, es poden presentar propostes fins al 20 d'abril de 2020. El llistat provisional per a alumnes nouvinguts es publicarà als centres el dia 20 de maig de 2020.

5. Si amb anterioritat al 20 d'abril de 2020, un alumne adquireix les condicions necessàries per ser considerat beneficiari directe, podrà sol·licitar l'ajut fora del termini ordinari.

Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

 1. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2019.

 2. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s'han d'acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

 3. Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar. 

Tramitació

- El dia 24 de setembre de 2021, els centres han de publicar el llistat provisional al seu tauler d'anuncis. Aquest llistat ha de romandre al tauler d'anuncis durant set dies naturals. Durant aquest període, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades del llistat. El centre ha d'introduir al GESTIB les al·legacions presentades, les ha de resoldre i ha de comunicar-ne la resolució als tutors legals que les hagin efectuades en un termini de tres dies lectius.

- Acabat el termini per al·legar i, si s'escau, una vegada resoltes les al·legacions que hagin presentat els tutors legals, les dades que constin al GESTIB tenen la consideració de dades definitives per tal de dictar les resolucions de concessió corresponents.

- La proposta de resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es) i al tauler d'anuncis dels centres.

Eivissa 12 d’agost de 2021