dijous, 6 de març del 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 27 de febrer de 2014 per la qual es regula la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2013-14 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8278/534249/resolucio-de-la-consellera-d-educacio-cultura-i-un