dijous, 6 de març del 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 27 de febrer de 2014 per la qual s’estableix la realització d’una segona avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d’educació primària durant el curs 2013-14 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8278/534250/resolucio-de-la-consellera-d-educacio-cultura-i-un