dijous, 15 de maig del 2014

Modificació parcial del calendari del procés d’admissió i matriculació d’alumnes

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8317/539568/resolucio-del-secretari-autonomic-d-educacio-cultu

Núm. 8367
Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de maig de 2014 per la qual es modifica parcialment el calendari del procés d’admissió i matriculació d’alumnes a centres sostinguts total o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs escolar 2014-2015

Text

Antecedents
1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50, de 12 d’abril de 2014, es va publicar la Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de 3 d’abril de 2014, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs 2014-2015 respecte als processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts total o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat, la qual especifica a l’annex 3 el calendari dels processos d’adscripció i matriculació.
2. S’ha detectat a l’annex 3, concretament al “Calendari del procés d’adscripció de primària i ESO”, que el període de presentació de sol·licituds per a l’admissió d’alumnes finalitza amb anterioritat a la data de publicació de les llistes provisionals del procés d’adscripció.
3. El 9 de maig de 2014 la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) va sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats la modificació de calendari del procés d’adscripció de primària i ESO de tal forma que el període de presentació de sol·licituds d’admissió finalitzés després de la publicació del llistat provisional del procés d’adscripció.
4. Revisat el calendari, es considera adequat modificar-lo en allò necessari per tal de possibilitar que les famílies puguin decidir participar en el procés d’admissió en funció dels resultats provisionals del procés d’adscripció, la qual cosa redunda en benefici del dret a la lliure elecció de centre.
5. D’altra banda, la delegada territorial d’Educació a Menorca, mitjançant un escrit de 12 de maig, ha sol·licitat la modificació parcial del calendari del procés d’escolarització per al curs escolar 2014-2015 per a Ciutadella, atès que a aquesta localitat celebren els dies 23, 24 i 25 de juny la festa local de Sant Joan, i atès que els centres educatius de la localitat de Ciutadella van aprovar per consell escolar, com a dia no lectiu, el 9 de juny. Proposa un nou calendari sobre la idoneïtat del qual la delegada territorial ha realitzat una consulta a tots els centres educatius de Ciutadella, en relació amb el qual tots hi han estat d'acord.
6. La Disposició addicional segona de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 3 de maig de 2012, que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial i batxillerat per al curs 2012-2013, vigent per al procés d’escolarització per al curs escolar 2014-2015, estableix que el delegat territorial d’Educació de Menorca, el d’Eivissa i el delegat territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera poden adaptar les normes d’aplicació d’aquesta Ordre a la realitat del seu àmbit d’actuació, amb l’autorització de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives (si bé la menció a aquest òrgan s’ha d’entendre feta al secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, com a òrgan competent per raó de la matèria).
7. Atès el que disposa el precepte esmentat i malgrat que el calendari que defineix el procés d’escolarització és d’aplicació uniforme a les Illes Balears, tenint en compte els arguments exposats per la delegada territorial d’Educació a Menorca, i amb la finalitat de respectar la tradició i cultura de Ciutadella, es considera oportú i justificat modificar el calendari del procés d’admissió i matriculació contingut a l’annex 3 de la Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats de 3 d’abril de 2014, modificació que serà únicament d’aplicació a la localitat de Ciutadella.
Per tot això, i en virtut de les facultats que tinc conferides, dict la següent
Resolució
1. Modificar el calendari d’admissió i matriculació d’alumnes per al curs 2014-2015 en els termes següents:
CALENDARI DEL PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ DE PRIMÀRIA I ESO
  • Llistes provisionals d’adscripció: 16 de maig de 2014.
  • Reclamacions:
Inici: 16/05/2014
Finalització: 20/05/2014
Resolució de les reclamacions: 21/05/2014
  • Llistes definitives d'adscripció: 23 de maig de 2014
CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’INFANTIL (PRIMER I SEGON CICLE), PRIMÀRIA I ESO
  • Presentació de sol·licituds:
Finalització: 23/05/2014
2. Modificar el calendari d’admissió i matriculació d’alumnes per al curs 2014-2015, exclusivament per al municipi de Ciutadella, en els termes següents:
CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’INFANTIL (PRIMER I SEGON CICLE), PRIMÀRIA I ESO
  • Reclamacions:
Finalització: 10/06/2014
Resolució reclamacions: 11/06/2014
  • Matriculació primer cicle EI (0-3 anys):
Inici: 30/06/2014
Finalització: 02/07/2014
  • Matriculació segon cicle infantil i primària:
Inici: 26/06/2014
Finalització: 27/06/2014
CALENDARI DEL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ D’ALUMNES DE BATXILLERAT LOE I BATXILLERAT INTERNACIONAL
  • Presentació de sol·licituds:
Inici: 26/06/2014
Finalització: 27/06/2014
3. Informar la delegada territorial d’Educació a Menorca que ha de donar publicitat suficient al nou calendari, així com plena difusió i informació a tota la comunitat educativa de Ciutadella.
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució –que posa fi a la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En cas que s’interposi recurs de reposició, una vegada desestimat aquest, expressament o per silenci, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 12 de maig de 2014