dijous, 15 de maig del 2014

Els continguts treballats a ESO han davallat un 20% pel TIL

http://www.arabalears.cat/balears/continguts-ESO-TIL-No-necessitats_0_1135086618.html
Els Docents enquesten 20 instituts sobre la primera avaluació
M. PINYA Palma

Una enquesta elaborada per l’Assemblea de Docents en 20 instituts de les Illes sobre l’aplicació del TIL en anglès durant la primera avaluació revela, una vegada més, més ombres que llums sobre el controvertit sistema educatiu. 

Minva de continguts

Els temes treballats a classe han davallat un 20% a primer d’ESO
Els continguts treballats a classe durant la primera avaluació a ESO patiren un retrocés de fins al 20% respecte del primer trimestre del curs 2012-13. Segons l’enquesta, durant el curs anterior es varen treballar tres o més unitats didàctiques en un 82% dels casos. En canvi, durant la primera avaluació d’aquest curs, ja amb el TIL, el percentatge de matèries en què s’han fet tres o més unitats didàctiques retrocedeix fins al 62%. Val a dir que s’ha de tenir en compte que en el període en qüestió hi va haver la vaga indefinida, que s’estengué durant més de quinze dies. Amb tot, els docents apunten també que en un 63% dels centres enquestats manifesten que el nivell curricular impartit durant el curs 2013-14 ha estat més baix. 

Impossibilitat de fer TIL

Matèries no lingüístiques en anglès que no s’han pogut fer
Un 27% de les assignatures no lingüístiques que s’havien d’impartir en anglès segons marcava el projecte TIL dels centres -aprovat pel respectiu consell escolar o bé imposat des d’Educació-, no s’han pogut fer. El motiu ha estat la manca de professorat qualificat amb el títol mínim exigit pel Govern: el nivell B2. 

Professors facilitats

En un 74%, Educació ha proporcionat un docent o cap
La Conselleria d’Educació només ha facilitat dos o tres professors a un 26% dels centres enquestats per l’Assemblea de Docents per impartir les matèries no lingüístiques en anglès que marca el TIL. En el 74% restant, n’hi ha enviat un o cap. De fet, en un 83% dels casos els centres consideren que no han disposat de recursos, ni materials ni humans, per impartir aquestes assignatures adequadament. 

Català i anglès, tot alhora 

Només un 11% de les assignatures es fan íntegrament en anglès
L’anglès 100% en les assignatures en què s’aplica el TIL amb aquesta llengua és gairebé impossible. Només un 11% dels enquestats ha revelat que les explicacions dels docents s’han fet a classe íntegrament en anglès. Al 89% restant, les exposicions dels professors s’han fet alternant aquesta llengua amb el català. 

La meitat, sense llibres

Pocs centres tenien llibres per impartir matèries en anglès
Un 48% dels centres enquestats per l’Assemblea de Docents no disposa de llibre de text en les assignatures TIL en anglès. De fet, només un 19% dels instituts tenen llibres en anglès. La resta de l’alumnat, un 33%, té els llibres en català. El castellà no ha estat l’opció triada per cap dels centres consultats. 

Música, l’estrella 

La majoria dels centres han triat aquesta assignatura per fer el TIL
En 7 dels 20 centres enquestats, música fou la matèria triada per fer-se en anglès, seguida de c. naturals, educació plàstica, matemàtiques, educació física i c. socials.
El TIL ha passat per damunt els alumnes amb necessitats educatives especials (ANEE) i els alumnes amb necessitats educatives de suport específic (NESE). De fet, l’enquesta de l’Assemblea posa de manifest que en cap cas no s’ha pogut fer una adaptació curricular individual per a cada alumne i que en un 26% dels casos no s’ha fet cap adaptació per a aquests estudiants.
Tanmateix, la no aplicació del TIL, és a dir, continuar fent les explicacions de les matèries en català en lloc d’anglès, ha estat l’opció triada en el 52% dels casos. En un 17% dels centres enquestats s’han reduït els continguts de les matèries impartides en anglès i en un 4% s’ha reduït el nombre d’alumnes per grup per poder atendre millor els al·lots amb necessitats educatives especials o amb necessitats educatives de suport específic.