dijous, 15 de maig del 2014

Convocatòria i les bases que regiran la Convocatòria d’ajudes econòmiques per les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del CIE durant l’any 2014

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8313/538996/acord-del-consell-executiu-del-consell-insular-d-e
Núm. 7854
Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 28 d’abril de 2014, pel qual s’aproven la convocatòria i les bases que regiran la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del CIE durant l’any 2014

Text

Es fa públic que en data 28 d’abril de 2014 el Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa va aprovar, per unanimitat, la següent proposta d’acord:
PRIMER. L’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2014.
SEGON. La designació com a membres de la Comissió prevista a la base dotzena les següents persones:
President: José V. Garibo Redolat, tècnic mitjà de biblioteca del CIE
Vocals:
Dolores Soler Moya, tècnica auxiliar de biblioteca del Consell Insular d’Eivissa
Rebeca Suárez Fernández, tècnica auxiliar de biblioteca del Consell Insular d’Eivissa
Maria Jesús Gomez Guasp, cap de negociat del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni
Joan Carles Serra Costa, funcionari del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni
TERCER. L’aprovació de la dotació d’aquestes ajudes per un total de 100.000 € amb càrrec a la partida 3340.48900 dels vigents pressuposts.
QUART. Delegar en la consellera executiva d’Educació, Cultura i Patrimoni la concessió de les ajudes.
CINQUÈ. L’aprovació de l pagament del 70% de l’ajuda en el moment de la concessió i del 30% restant una vegada justificada el 100% de l’ajuda concedida.
Bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment de les biblioteques de la
Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2014
1. Finalitat i justificació
Es convoca una línia d’ajudes econòmiques per col·laborar en el manteniment de les biblioteques públiques que estan integrades a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa.
Les biblioteques són el primer punt d’accés a la informació i a la cultura del qual disposen els ciutadans, a més de ser un dels seus principals recursos d’esbarjo. Dins de la societat de la informació en què vivim i amb l’expansió de les noves tecnologies, les biblioteques han de ser l’eina indispensable per al foment de la lectura, l’accés a la informació, la millora de la formació, el gaudi de l’oci…
És per això que les biblioteques han de gaudir de les condicions òptimes per donar els seus serveis de manera adequada: fons actualitzat, mobiliari adient, mitjans de reproducció per a tots els suports, difusió òptima, promoció...
Tal com diu l’exposició de motius del Reglament de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa, amb aquesta línia d’ajudes promoguda des del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa es vol contribuir al funcionament i la millora dels serveis bibliotecaris de l’illa d’Eivissa, col·laborant en les despeses ocasionades pel seu funcionament.
2. Objecte
Es convoquen ajudes econòmiques per al manteniment i la gestió de les biblioteques integrades a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa realitzats entre l’1 de novembre de 2013 i el 31 d’octubre de 2014 amb la intenció d’assolir els següents objectius:
 • Fomentar els hàbits culturals, entre els quals, i sobretot, el de la lectura.
 • Proporcionar a la ciutadania un recurs d’informació, formació i oci.
3. Règim de les ajudes
Les ajudes rebudes per aquesta convocatòria són compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, sempre que el seu import sigui de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions no superi el cost total de l’activitat subvencionada. Serà obligació dels beneficiaris de les ajudes informar, en la liquidació d’ingressos i despeses prevista a la base 13a de la convocatòria, de totes les subvencions rebudes amb destinació a l’activitat objecte de subvenció.
4. Beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes ajudes econòmiques les entitats locals de l’illa d’Eivissa i les associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes a Eivissa, bé siguin de mares i pares d’alumnes, de vesins o culturals, que hagin gestionat o gestionin una biblioteca integrada a la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa, entre l’1 de novembre de 2013 i el 31 d’octubre de 2014.
Únicament seran objecte de subvenció les despeses corrents ocasionades pel manteniment i pel funcionament del servei bibliotecari.
5. Crèdits pressupostaris i quantia de les ajudes
Aquestes ajudes estan dotades econòmicament al pressupost de l’exercici 2014, amb una quantitat màxima de 100.000 € (de l’aplicació pressupostària 3340.48900).
L’import màxim de les ajudes a cada biblioteca serà de 12.000 €.
En el cas que la concessió de les ajudes no exhaureixi les quantitats que s’hi han destinat, el sobrant de l’import podrà incorporar-se a altres línies d’ajudes del Departament.
6. Forma de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció, les farà el representant legal de l’entitat local o de l’associació i es formalitzaran mitjançant instància, segons el model que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
Les instàncies es dirigiran a la Presidència del Consell Insular d’Eivissa i es presentaran en el Registre General del Consell Insular d’Eivissa (avinguda d’Espanya, 49, tel. 971 195900, fax 971 195914) o en la forma establerta a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), i les hauran d’acompanyar els següents documents (originals o còpia acarada):
a) Pel que fa a les entitats locals:
 • Certificat, signat pel secretari o per la secretària de l’entitat local sol·licitant, conforme l’òrgan competent ha aprovat la presentació de la sol·licitud.
 • Certificat, signat pel secretari o per la secretària de l’entitat local sol·licitant, en què s’acrediti que la persona que signa la sol·licitud exerceix la representació de l’entitat.
 • Certificat de la propietat o la cessió del local, o document que ho acrediti.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat Social. O bé, a la sol·licitud, autoritzar el Consell Insular d’Eivissa a obtenir directament el certificat acreditatiu d’aquesta circumstància.
 • Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.
 • Declaració responsable d’haver sol·licitat o no ajuda econòmica a altres entitats públiques o privades per dur a terme les mateixes actuacions de la present subvenció, segons el model que figura a l’annex 5 d’aquesta convocatòria.
 • Memòria de l’estat i del funcionament de la biblioteca (ubicació, fons, horari, equipament, activitats...) que arreplegui les dades que es considerin necessàries per poder valorar convenientment els criteris establerts a l’apartat 10 d’aquestes bases.
 • Memòria valorada del cost de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, que contendrà el pressupost de les despeses que es volen afrontar i per al qual se sol·licita l’ajuda, diferenciant-hi la part d’inversió (mobiliari, equipament, fons bibliogràfic i audiovisual...) i/o de despesa corrent (personal, difusió, animació...).
b) Pel que fa a les associacions:
 • DNI del representant legal de l’associació i NIF de l’associació.
 • Documents de nomenament del representant de l’associació.
 • Certificat de la propietat o cessió del local, o document que ho acrediti.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat Social. O bé, a la sol·licitud, autoritzar el Consell Insular d’Eivissa a obtenir directament el certificat acreditatiu d’aquesta circumstància.
 • Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.
 • Declaració responsable d’haver sol·licitat o no ajuda econòmica a altres entitats públiques o privades per dur a terme les mateixes actuacions de la present subvenció, segons el model que figura a l’annex 5 d’aquesta convocatòria.
 • Memòria de l’estat i del funcionament de la biblioteca (ubicació, fons, horari, equipament, activitats...) que arreplegui les dades que es considerin necessàries per poder valorar convenientment els criteris establerts a l’apartat 10 d’aquestes bases.
 • Memòria valorada del cost de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, que contendrà el pressupost de les despeses que es volen afrontar i per al qual se sol·licita l’ajuda, diferenciant-hi la part d’inversió (mobiliari, equipament, fons bibliogràfic i audiovisual...) i/o de despesa corrent (personal, difusió, animació...).
En el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, se’n requeririen la rectificació o els complements necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils l’entitat interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la complementació requerida, el Consell Insular d’Eivissa considerarà que l’entitat interessada desisteix de la seua petició, després d’haver pres la resolució pertinent, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
7. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds serà de deu dies naturals a partir del següent dia al de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
8. Selecció dels beneficiaris
S’estableix el règim de concurrència competitiva com a procediment de selecció dels beneficiaris i de concessió de les ajudes. S’entén per concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza per comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre si d’acord amb els criteris de valoració fixats a la base 10a d’aquesta convocatòria i adjudicar, amb el límit fixat a la convocatòria, el crèdit disponible segons la valoració obtenguda, de manera que la sol·licitud que més puntuació obtengui més quantia d’ajuda rebrà.
De conformitat amb els criteris de valoració establerts a la base 10a d’aquesta convocatòria, no podran obtenir subvenció aquelles sol·licituds que, reunint els requisits exigits a la present convocatòria, obtenguin una puntuació inferior a 10 punts.
9. Condicions
El fet de sol·licitar aquestes ajudes significa l’acceptació plena de les bases d’aquesta convocatòria i el compliment de les següents condicions:
 • L’atenció al marc normatiu que estableix el Reglament de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (BOIB núm. 92, d’1-08-2002).
 • El compromís de tenir personal qualificat responsable del funcionament.
 • Haurà de mantenir exposats els cartells que proporciona el Consell Insular d’Eivissa en què consta el nom de totes les institucions col·laboradores d’aquesta tasca.
 • Comptar amb un espai individualitzat, adequat i autònom de qualsevol altre servei, no relacionat amb l’activitat de la biblioteca.
 • Comunicar amb antelació al Centre Coordinador de Biblioteques qualsevol activitat extraordinària que es porti a terme a la biblioteca.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d’Eivissa.
 • I, en qualsevol cas, complir amb el disposat a l’article 13 (Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora) i a l’article 14 (Obligacions dels beneficiaris) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10. Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació de les ajudes
A l’hora de valorar les peticions es tendran en compte els següents criteris o valoracions:
a) Quant al local on s’ubica la biblioteca (segons els m2):
 • Fins a 100 m2: 1 punt
 • Entre 101 m2 i 200 m2: 2 punts
 • Més de 200 m2: 3 punts
b) Quant al número de llocs de lectura:
 • Fins a 25 llocs de lectura: 1 punt
 • Entre 25 i 50 llocs de lectura: 2 punts
 • Més de 50 llocs de lectura: 3 punts
c) Segons la ubicació de la biblioteca dins del poble o barri:
 • Ubicació llunyana del centre del barri o poble: 1 punt
 • Ubicació al centre del barri o poble: 2 punts
d) Segons l’accessibilitat de la biblioteca:
 • Ubicació a la planta baixa de l’edifici: 1 punts
 • Ubicació a la planta baixa de l’edifici i accés directe al carrer: 2 punts
e) Quant a les activitats realitzades per a promoció de la biblioteca (visites guiades, animació lectora, exposicions…) i que han de estar documentades:
 • Cada 15-30 dies: 1 punt
 • Amb periodicitat setmanal: 2 punts
f) Pel seu potencial públic: segons població del barri o poble:
 • Fins a 3.000 habitants: 1 punt
 • De 3.001 a 6.000 habitants: 2 punts
 • Més de 6.000 habitants: 3 punts
g) Per la distància a la biblioteca municipal més propera:
 • Fins a 1.000 metres: 1 punt
 • De 1.001 a 3.000 metres: 2 punts
 • Més de 3.000 metres: 3 punts
h) Per la mitjana d’ús de la biblioteca durant 2013, respecte al públic potencial:
 • De 0 a 1 visita a l’any per usuari potencial: 1 punt
 • D’1 a 3 visites a l’any per usuari potencial: 2 punts
 • Més de 3 visites a l’any per usuari potencial: 3 punts
i) Pel percentatge de circulació de la col·lecció durant 2013:
 • De l’1 % al 10 %: 1 punt
 • De l’11 % al 50 %: 2 punts
 • Més del 50 %: 3 punts
j) Per qualsevol altra circumstància relacionada amb l’objecte d’aquesta convocatòria, apreciada motivadament per la comissió avaluadora, fins a 2 punts.
11. Instrucció i resolució
El Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d’Eivissa serà el competent per instruir el procediment de tramitació de les sol·licituds. Amb fonament en l’informe de la comissió d’avaluació i en la proposta de l’òrgan instructor, les ajudes es concediran, per delegació del Consell Executiu, mitjançant resolució de la consellera executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni i expressarà la relació d’associacions o institucions subvencionades i la quantia de l’ajuda; igualment, si és el cas, en les sol·licituds excloses, s’indicarà la causa d’exclusió.
Els expedients es resoldran en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de les sol·licituds a què es refereix aquesta convocatòria. La notificació de la resolució s’ha de fer amb les exigències i en la forma prevista en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En compliment de l’article 34 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions es farà pública la relació d’associacions o entitats subvencionades i la quantia de l’ajuda concedida, incloses les inferiors a 3.000 €.
12. Comissió d’avaluació
La comissió d’avaluació és l’òrgan col·legiat al qual corresponen les funcions següents:
 • Avaluar i qualificar les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts a la base 10a d’aquesta convocatòria.
 • Emetre una acta amb un informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.
La comissió d’avaluació estarà integrada per un/a president/a, un/a secretari/ària i un nombre de vocals no inferior a tres, designats en la resolució de la convocatòria d’aquestes ajudes, d’acord amb criteris de competència professional i d’experiència.
13. Forma de pagament de les ajudes
Seguint la base 23.6 de les d’execució del pressupost per a l’any 2014, amb caràcter excepcional, el pagament de la subvenció es farà de manera fraccionada i prèviament a la justificació, a excepció de l’últim pagament. Així, l’import de l’ajuda concedida s’abonarà als beneficiaris en dos pagaments: un 70 % en el moment de la concessió i el 30 % restant una vegada justificat correctament el 100 % de l’ajuda concedida.
La justificació del primer pagament avançat (70 % de la concessió) es farà davant el Consell Insular d’Eivissa en un termini no superior a tres mesos des de la data de pagament i constarà de:
a) Pel que fa a les entitats locals:
 • certificat, signat pel secretari o per la secretària de l’entitat local beneficiària, que acrediti les despeses realitzades per l’activitat subvencionada a partir de l’1 de novembre de 2013, que es troben, com a mínim, en fase d’obligació reconeguda i que hauran de justificar el valor total del pagament rebut.
b) Pel que fa a les associacions:
 • relació de les factures i els justificants que es presenten amb declaració responsable que reconegui que la documentació presentada es presenta només davant el Consell Insular d’Eivissa i per justificar l’ajuda concedida, segons el model que figura a l’annex 4 d’aquesta convocatòria.
 • documentació justificativa de les despeses realitzades per l’activitat subvencionada a partir de l’1 de novembre de 2013, que hauran de justificar el valor total del pagament rebut: factures oficials i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts pel reglament.
El termini màxim de temps previst per a la justificació definitiva de l’ajuda concedida serà el 5 de desembre de 2014, data límit per a la presentació del compte justificatiu, que ha d’abastar la realització completa de l’activitat i del seu cost total, amb independència de la quantitat subvencionada.
El compte justificatiu contendrà:
a) Pel que fa a les entitats locals:
 • liquidació detallada d’ingressos i despeses de l’activitat desenvolupada entre l’1 de novembre de 2013 i el 31 d’octubre de 2014 (en què s’informarà, si és el cas, d’altres ajudes rebudes per a la mateixa activitat) signada pel secretari o secretària de l’entitat local, segons el model que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.
 • certificat, signat pel secretari o per la secretària de l’entitat local beneficiària, que acrediti les despeses realitzades per l’activitat subvencionada entre l’1 de novembre de 2013 i el 31 d’octubre de 2014 i que es troben, com a mínim, en fase d’obligació reconeguda.
b) Pel que fa a les associacions:
 • liquidació detallada d’ingressos i despeses de l’activitat desenvolupada entre l’1 de novembre de 2013 i el 31 d’octubre de 2014 (en què s’informarà, si és el cas, d’altres ajudes rebudes per a la mateixa activitat), signada pel responsable de l’associació, segons el model que figura a l’annex 3 d’aquesta convocatòria.
 • relació de les factures i els justificants presentats amb declaració responsable que reconegui que la documentació presentada es presenta només davant el Consell Insular d’Eivissa i per justificar l’ajuda concedida, segons el model que figura a l’annex 4 d’aquesta convocatòria.
 • documentació justificativa de les despeses realitzades: factures oficials i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts pel reglament.
Amb aquesta documentació i amb l’informe favorable del tècnic o la tècnica de biblioteques sobre el compliment de les bases 4a i 9a d’aquesta convocatòria i amb el vistiplau de la secretària tècnica de l’Àrea de Presidència, es farà efectiu el pagament del 30 % restant de la subvenció concedida. Si amb la documentació presentada no s’arriba a justificar el 100 % de l’ajuda concedida, aquesta es reduiria proporcionalment a la despesa justificada, de manera que les ajudes cobriran només les despeses correctament justificades.
L’incompliment de l’obligació de justificar la finalitat de l’ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts suposarà, a més del reintegrament esmentat a la base 15a d’aquesta convocatòria, la impossibilitat de participar en pròximes convocatòries d’ajudes per a les biblioteques d’Eivissa, mentre no es faci la devolució de l’import reclamat.
14. Revocació
El Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant acord, podrà revocar l’ajuda concedida, una vegada emesa la proposta de la consellera executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni.
Pertoca revocar la concessió de l’ajuda quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de l’ajuda.
15. Reintegrament de l’ajuda
Com a conseqüència de la revocació pertoca reintegrar totalment o parcialment l’ajuda rebuda per les entitats beneficiàries i, si escau, l’exigència de l’interès de demora, en els casos següents:
 1. L’incompliment de la finalitat per a la qual es concedí l’ajuda.
 2. L’obtenció de l’ajuda sense que es compleixin les condicions requerides o quan s’alterin les condicions tengudes en compte per concedir-la, sempre que sigui per causes imputables a l’entitat beneficiària.
 3. L’incompliment de l’obligació de justificar la finalitat de l’ajuda econòmica rebuda en la forma i els terminis establerts.
 4. La negativa a sotmetre’s a les actuacions de control previstes o l’obstrucció injustificada d’aquestes actuacions.
Per al reintegrament s’han d’aplicar els procediments previstos a aquest efecte en la legislació de finances, en els quals s’ha de garantir l’audiència a les entitats interessades.
Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.
16. Control
El Consell Insular d’Eivissa podrà utilitzar qualsevol mitjà de control com inspeccions, visites, sol·licitud d’aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per a l’aplicació correcta de l’ajuda concedida.
17. Règim de recursos
Les resolucions de la consellera executiva, dictades per delegació, i que s’han de considerar dictades per l’òrgan delegant (en aquest cas el Consell Executiu) no exhaureixen la via administrativa i s’hi podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular d’Eivissa, en el termini d’un mes comptador des de la notificació de la resolució, de conformitat amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb l’article 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
18. Disposicions supletòries
La present convocatòria es regeix pel que disposen les bases anteriors, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que hi sigui d’aplicació.