dijous, 15 de maig del 2014

Educació reconeix que l'Ordre de desenvolupament del TIL conté múltiples errors

http://dbalears.cat/actualitat/balears/educacio-reconeix-ordre-desenvolupament-del-til-conte-multiples-errors.html
dBalears | 08 maig 2014

 La Conselleria d'Educació reconeix a través d'una nota de premsa penjada a la pàgina web del Govern que l'Ordre que desenvolupa els aspectes del Tractament Integrat de les Llengües (TIL) conté múltiples errors tal com va informar el Consell Consultiu a través d'un dictamen a Educació.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats diu que "inclourà en el text de l’Ordre que desenvolupa els aspectes del TIL en els centres docents no universitaris de les Illes Balears la totalitat de les observacions, tant les essencials com les no essencials, recollides en el dictamen emès pel Consell Consultiu". I assenyalen el caràcter del dictamen que és "és preceptiu, però no vinculant".

"L’adopció de les citades observacions no desvirtua l’esperit inicial del projecte de Tractament Integrat de les Llengües, que manté els seus objectius i millora en determinats aspectes", es defensen. Les esmentades observacions fan referència a aspectes "tècnic-jurídics de forma d’alguns dels articles recollits en l’Ordre de desenvolupament del TIL", si bé també cal recordar que el dictamen critica la incompatibilitat del calendari d'aplicació del TIL amb el de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).

La incorporació de les observacions signades pel Consell Consultiu es produeix després d’haver estat sotmeses a estudi i anàlisis per part dels serveis jurídics de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i asseguren que "cerca enriquir el text de l’Ordre, que desenvolupa i millora determinats aspectes del Decret 15/2013 (Decret TIL).

Com a darrer acte administratiu, la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de qui depèn funcionalment el servei TIL, ha emès un informe relatiu a la inclusió de les citades observacions donant el vistiplau per remetre el text definitiu de l’ordre al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per la seva publicació i entrada en vigor el proper dissabte.