dimarts, 25 de febrer del 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de febrer de 2014 per la qual s’estableixen el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors de centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2014 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8277/534146/resolucio-de-la-consellera-d-educacio-cultura-i-un