divendres, 11 d’abril del 2014

Ajudes individualitzades de menjador

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de març de 2014 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2013-2014

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8295/537069/resolucio-de-la-consellera-d-educacio-cultura-i-un