dimecres, 2 d’abril del 2014

Calendari escolar del curs 2014-2015

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de març de 2014 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8294/536754/resolucio-de-la-consellera-d-educacio-cultura-i-un