dimecres, 2 d’abril del 2014

Proves d'accés als cicles formatius de grau superior

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de març de 2014 per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8285/535454/resolucio-de-la-directora-general-d-ordenacio-inno